جهان بازتابی از خود شماست …

 جهان بازتابی از خود شماست …

نیمه تاریک وجود

اگر خود را از درون دوست بدارید و به خود مهر بورزید و ارج و ارزش نید در زندگی بیرونی نیز همین حالات آشکاز خواهد شد . اگر طالب عشق بیشتری هستید به خود عشق بورزید . اگر خواهان پذیرفته شدن هستید خود را بپذیرید .

و اگر از اعماق وجودتان خود را محترم شمارید همان سطحح احترام را از هستی فراخواند.

از کتاب نیمه تاریک وجود.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید