تکه ای از کتاب تئوری انتخاب

 تکه ای از کتاب تئوری انتخاب

ویلیام گلسر

من  اعتقاد دارم به غیر از بقا که به میزان زیادی وابسته به فیزیولوژی ماست ، به لحاظ ژنیتیکی این گونه برنامه ریزی شدیم تا برای ارضای چهار نیاز روانشناختی

۱٫ عشق و احساس تعلق ۲٫قدرت و پیشرفت ۳٫ آزادی ۴٫ تفریح تلاش کنیم .

تمامی رفتار های ما همیشه در ان لحظه که دست به انتخاب میزنیم بهترین انتخاب ما برای ارضای یک یا چند نیاز از این این نیاز هاست .

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید