گیاهی ضد آلزایمر و صرع که برای ترک مواد مخدر مناسب است

 گیاهی ضد آلزایمر و صرع که برای ترک مواد مخدر مناسب است

اسطوخودوس

داروهای مورد استفاده در درمان بیماریهای اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی و مضرات غیرقابل انکاری هسـتند . تـلاش برای یافتن جایگزینی مناسب موجب شده تا موجی در سرتاسر دنیا برای استفاده از درمانهای طبیعی به راه بیفتد.

گیاه اسطوخودوس بر اکثر ارگانها و سلولهای بدن اثر میگذارد. این گیاه اثـر گسـترده بـر سیسـتم اعصاب مرکزی و محیطی نظیر اثرات آرامبخشی، ضدتشنجی، ضدصرعی، ضداضطراب، ضدافسردگی و محافظت از اعصاب دارد. همچنـ ین دارای اثرات ضد دردی و ضدالتهابی است و موجب کاهش تحمل و وابسـتگی بـه مـرفین مـی گـردد.

همچنین گیـ اه اسـطوخودوس بـر مکانیسمهای سلولی نظیر واکنشهای اکسیداسیون (کاهش واکنشهای اکسیداتیو)، مرگ برنامه ریزی شده سـلول ی (ضـد آپوپتـوز ) و تولیـد نیتریک اکساید (کاهش NO (اثر میگذارد و بر سلامت ژنتیکی سلولی اثرگذار است. به نظر میرسد اثـرات گیـاه اسـطوخودوس از طریـق کلسیم کالمودولین و کینازهای وابسته به آن اعمال میشود. در مطالعات صورت گرفته اسطوخودوس دارای اثرات ضدصرعی بود واین اثرنسبت به والپروات قویترارزیابی شد. و همچنین استنشــاق اســانس اســطوخودوس دارای اثرات ضدتشنجی میباشد ، اثربخشی تنتور اسـطوخودوس در درمـان افسـردگی موثر بوده است که میتواند در درمان افسردگی مورد استفاده قرار بگیرد .

اثـرات اسطوخودوس بروابستگی به مواد مخدر نیزمورد بررسی قرار گرفته است وبر طبق نتایج به دست امده احتمالاً اسطوخودوس بهتـر از متادون قابلیت کـاهش میـزان تحمـل و وابسـتگ ی بـه مـرفین را در شـرایط تجـویزمــزمن داراسـت . لینالول از طریـق مهـار گیرنـده هـا ی NMDA بیـان و القــای تحمــل و وابســتگی بــه مــرفین را مــیکاهــد .

اثــرات ضددمانس و ضدآلزایمرنیزبـرا ی اسـطوخودوس مـورد تاییـد قـرار گرفته است .در یکی از مطالعات نیزاسطوخودوس برای درمان اختلالات هیجانی بهویژه بیماریهای تحلیل برنده (دژنراتیو) سیسـتم عصبی اثربخش بـود و اثـرات ضداضـطراب و ضدآژیتاسـیون قـو ی بدون عارضه جانبی داشت.(این گیاه در درمان میگرن نیز مـوثر بوده است .

 

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید