راهکارهایی برای خوشحال تر زیستن

 راهکارهایی برای خوشحال تر زیستن

خوشحال زیستن

خـوشحالي يك وضعيت خاص ذهـنـي اسـت…. هـر فـردي درزنـدگي خـود روزهـايي را تجربه نموده كه برايش خوشايندنبوده است. بـه خـوشـحال بـودن فـكر كـنـيــد تا احساس و ظاهر بهتري بدست آوريد. دراين قسمت نكته هايي وجود دارند كه شمارا در اين كار ياري مي نمايند:

1. خوش بين باشيد: بـه زنـدگي با ديـدي مثـبـت نگـاه كـنـيد تـا خـود را بـه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي كـه نصيبتان خواهـد شد.

2. ديد وسيعي داشته باشيد:اجازه ندهيد مسائل كوچك شما را آشفته نمايـد. بـراي رسيـدن بـه هـدف خـود پـايدار و مـقاوم باشيد.

3. سپاسگزار باشيد: از ديگران قدرداني كنيد. از همكار خود بخاطر كمكش به شما تشكر كرده و بدليل موفقيت در انـجـام كـارش بـه او تـبريك بـگوييد.

4. از زندگي لذت ببريد: به كارهايي مبادرت نماييد كه از انجام دادن آنها لذت ميبريد، براي خود يك اولويت قائل شده و آنچه را كه دوست داريد انجام دهيد.

5. از جسم خود مراقبت نماييد: خوب بخوريد و ورزش كنيد. به باشگاه رفته و كمي بدويد يـا در يـك بازي ورزشي شركت كنيد.

6. برنامه هاي خود را تغيير دهيد: برنامه هاي روزانه خود را عوض نموده تا انرژي جـديدي پيدا كنيد. مرز مشخصي بين كار و تـفريح ايـجاد نـماييد.

7. با مردم در تماس باشيد: با افراد فاميل و يا دوستان قديمي خود تماس گرفته و از حال آنها باخبر شويد.

8. خلاق باشيد: روزنه اي براي انرژي خلاق خود بيابيد. اگـر زمـاني را براي انـجـام فـعـاليت هاي خلاق اختصاص دهيد، احساسي شادتر و سالم تر خواهيد نمود.

9. براي خود همدمي پيدا كنيد:تقسيم نمـودن تجربيات با كسي كه به او عشق مي ورزيد، خوشحالي شما را افزايش خـواهـد داد.

10. با كسي صحبت نماييد:يكي از دوستان خود را براي هم صحبتي و بيان احساسات و عقايد خود انتـخـاب كـنيد.

11. تخيل كنيد: آرزوها و بلند پـروازي هاي خود را يادداشت نموده و به تدريج آنها را واقعيت بخشيد آنگاه هميشه چـيزهايي بـراي انــتظار كشيدن، و جايي براي متمركز كردن انرژي خود خواهيد داشت.

12. بخشنده باشيد:شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه كسـي ( يـا خودتان ) را بخاطر چيزي كه اتفاق افتاده و يا گفتـه شـده مـورد بـخشايـش قـرار دهــيد. بدانيد كه نميـتوانيد زمان را بـه عـقب برگردانيد. شادماني خود را با از ياد بردن نوميدي ها و شكستهاي گذشته دوباره بدست آوريد.

«در دنـياي واقعي نمي توانيم از ديگران انتظار داشته باشيم تا براي ما شادمانـي ايـجـاد كنند.

خوشحالي حالتي از ذهن است كه كاملا ميتواند تحت كنترل شما باشد. »

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید