تکالیف ۵گانه زندگی از نظر آدلر

 تکالیف ۵گانه زندگی از نظر آدلر

ادلر

۱٫کنار آمدن با خود

۲٫کنار آمدن با دیگران

۳٫کار یا فعالیت منظم

۴٫مدیریت روابط عاطفی

۵٫یافتن معنایی برای زندگی

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید