تکالیف 5گانه زندگی از نظر آدلر

 تکالیف 5گانه زندگی از نظر آدلر

ادلر

1.کنار آمدن با خود

2.کنار آمدن با دیگران

3.کار یا فعالیت منظم

4.مدیریت روابط عاطفی

5.یافتن معنایی برای زندگی

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید