آیا ترامپ هم صاحب هاله نور شد ؟

 آیا ترامپ هم صاحب  هاله نور شد ؟

رهبران مسیحی با حضور در کاخ سفید برای ترامپ ورد خواندند.

رهبران مذهبی مسیحیت به کاخ سفید رفتند و دور ترامپ حلقه زدند و برای او دعا خواندند.این افراد درحالی که دست خود را به شکل زیارت به ترامپ تکیه داده بودند برای او دسته جمعی ورد خواندند. برخی از این مذاهب مسیحی، ترامپ را ناجی می دانند و برای او جایگاه ویژه ای قائل هستند.

m y

Related post

دیدگاهتان را بنویسید