اجتماعی اخبار روز

آیا ترامپ هم صاحب هاله نور شد ؟

رهبران مسیحی با حضور در کاخ سفید برای ترامپ ورد خواندند. رهبران مذهبی مسیحیت به کاخ سفید رفتند و دور ترامپ حلقه زدند و برای او دعا خواندند.این افراد درحالی که دست خود را به شکل زیارت به ترامپ تکیه داده بودند برای او دسته جمعی ورد خواندند. برخی از این مذاهب مسیحی، ترامپ را ناجی […]ادامه مطلب .