اجتماعی

فروش سودجویانه ساندویچ در روز دربی

فروش ساندویچ ٢٠ هزار تومانی در ورزشگاه آزادی با محتویات مانده هیچ توجیهی ندارد و متاسفانه هیچگونه نظارتی هم وجود ندارد . بررسی سلامت افراد فروشنده اغذیه و محتویات فروش آنها با مسولین است و باید برای حفظ حقوق تماشاگران ارزش قایل شد تا شاهد این بی نظمی نباشیم.ادامه مطلب .