مهارت زندگی

بازی با کودکان

همان طور که برای کودکان خود غذا و لباس فراهم می کنید، هر روز زمانی را برای بازی با آنها اختصاص دهید. آنها به بازی با شما “نیاز” دارند. از اثرات تربیتی بازی با کودکان شگفت زده خواهید شد… مهارت گفتاری کودکان کودک طی فرآیند بازی نحوه ایجاد صداهای جدید را می آموزد، دایره واژگان […]ادامه مطلب .